top of page
292419812_3176572729147781_4608685218289924373_n.jpg

Umenie pre zdravie

"Zo živého prameňa pudu prúdi všetko, čo je tvorivé; teda nevedomie nie je

podmienené len históriou, ale je samotným zdrojom tvorivých impulzov.

Je ako samotná príroda – neuveriteľne konzervatívna, a predsa prekračuje

svoje vlastné historické podmienky vo svojich aktoch stvorenia."

— CG Jung. Štruktúra a dynamika psychiky.

IMG_9651.jpg

Umenie pre zdravie ako koncept, ktorý využívam pri svojej práci, spája podľa aktuálnej potreby človeka, rôzne výtvarné techniky, artefiletiku, arteterapeutické prístupy

a využívám aj:

Metódu fraktálnej kresby

Jógu smiechu 

Prvky tanečnej medicíny 

Sebapoznanie skrz fotografiu 

Jednotlivé moduly zo seminárov Ladenie

Človek tvorí z hĺbky svojej duše a objavuje a nachádza obrazy, ktoré k nemu hovoria jazykom, ktorému iba on sám rozumie najlepšie, ja som pri celom procese iba sprievodca, ktorý do procesu nezasahuje, som partnerom v dialógu s človekom.

Podotýkam s človekom, nie s pacientom. Pretože každý človek zostáva u mňa za každých okolností „iba“ človekom, napriek všetkému, čo sa mu v živote môže diať.

Duša....

Duša hovorí vo vzoroch a tvaroch. Hovorí v metaforách a symboloch. Hovorí hudbou a tancom. V snoch, rozprávkach, mýtoch a ľudových rozprávkach.

Duša je vášeň.

Duša je láska.

Duša vidí intuitívnym okom a cíti inteligentným srdcom.

Duša je okúzľujúca a vyživujúci životodarca ...

Duša je doma.

Hľadá svetlo a v tomto svetle sa formuje.

Duša má krídla, ktorými presahuje.

Duša hovorí v umení ...

Duševné stelesnenie seba.

Duša je prístupná každému človeku tým najjednoduchším spôsobom: totiž prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Ide totiž o výklad základných faktov o živote každého človeka, o detstve, zrelosti, starobe a smrti, ako aj o konfliktoch a premenách, ktoré sa v ňom vyskytujú.

Umenie nám pomáha postupne pracovať    na našom procese sebapoznania
a zdokonaľovania.

47443226_10156291902614094_4321644128149438464_o-1.webp

"Psychologicky vzaté, je obrovský rozdiel či niekto niekoľkokrát týždenne vedie zaujímavý rozhovor so svojím terapeutom, ktorého výsledok visí niekde vo vzduchu, alebo či sa dlhé hodiny snaží vzpierajúcim sa štetcom a farbami alebo ceruzkou uskutočniť na pohľad niečo celkom nezmyselné... . ...Chcem aby sa ľudia zaoberali objektívne neznámym materiálom a jeho subjektívnymi stránkami, ešte nevedomými. Chcem aby ich zasiahla a zatriasla nimi skúsenosť, ktorá potom svojim účinkom dáva väčšiu šírku ich bytosti. "

C.C. Jung

Aj cez svoju osobnú skúsenosť viem, že umenie dokáže sprostredkovane liečiť a túto skúsenosť sa snažím odovzdávať pri svojej práci ďalej. Cez umenie dokážeme komunikovať. Niekedy nám slová k tomu, aby sme vyjadrili svoje pocity nepostačujú. Farby, ktoré si volíme hovoria o našom momentálnom nastavení. Farby majú svoje duševné substancie. Pri stretnutí s druhým človekom vnútorne každý z nás zachytáva určité dojmy, ktorých kvalita sa vo vonkajšom svete dá prirovnať k farbám. Farby sú vo vonkajšom svete bytostné sily, ktoré sa manifestujú          v našej duši ako nálady.

Irena Brežná vo svojej knihe "Nevďačná cudzinka " píše: "...Jazyky sú bytosti. Žijú medzi nami, flákaju sa alebo zvŕtajú, hrmocú, zadŕhajú sa, švitoria. Jazyky živíme a šatíme, takže sú nasýtené alebo obnosené, podvyživené či elegantné. Ak je jazyk hebký, kúpem sa v ňom a liečim sa. "

I farby by sme mohli nazvať bytosťami. Veď raz sme odetí elegantne, raz obnosene, raz tak, že žiarime, inokedy sa zlaďujeme so šeďou okolo nás... Obliekame sa spontánne do farieb svojej aury. Tak sa môžeme vo farbách našich duši kúpať a liečiť. Umením a tvorením si môžeme pomáhať aj sami. Reč a myšlienky majú svoje obmedzenia. Keď sa ocitneme v situácii, kedy si nevieme rady alebo ani nevieme čo sa s nami deje, môžeme si takýto stav namaľovať, vymodelovať, zostaviť. Naše vnímanie problému sa zmení a pomôže nám získať nadhľad. Dokonca si môžeme namaľovanú situáciu premaľovať, vymodelované pretvoriť, zostaviť tak, ako to cítime, že je pre nás vyživujúce. Výtvarná činnosť odvádza napätie, odvádza sa potlačené, môžeme nechať priestor emóciám. V umení sa zároveň nachádzame a strácame. Umenie je tvorenie - tvorenie ktoré pochádza z ľudských rúk, z ľudského srdca a ducha. Umenie je činnosť, ktorá človeku umožňuje vedome ovplyvňovať druhých prostredníctvom istých vonkajších znamení tak, aby v nich vyvolal alebo oživil pocity, ktoré sám zakúsil.

IMG_8167 kopie_1.jpg

Umenie lieči, pretože naplňuje život krásou.

Umenie pre zdravie využíva výtvarné prostriedky, metódy a techniky k sebavyjadreniu človeka, ktorý tvorí.              Je úspešnou metódou pre psychické uvoľnenie a následnú vnútornú duševnú očistu, prináša pocit úľavy po zbavení sa niečoho ťaživého alebo povznášajúci účinok z prežitého umeleckého diela. Výsledný artefakt a zároveň i proces, ktorý je uchopený verbálne, pomáha zažiť a porozumieť vlastným psychickým procesom či vzorcom vlastného správania. Spája poznatky psychológie, umenia, tiež filozofie a zároveň sa opiera i o novodobé poznatky                    z neurológie.

 

Ponúkam vám individuálne alebo i skupinové stretnutia, ako špeciálnu sebarozvojovú metódu výtvarným umením pre zdravie pri ktorej sa pracuje najmä s tvorbou a reflexiou zameranou na proces či produkt. Nejde však                  o psychoanalýzu, tá prináleží psychológom.

Nejde o výkon, ide o srdce.

Človek nemusí vedieť vôbec maľovať či kresliť, ide o sebavyjadrenie myšlienok, pocitov vedomých aj nevedomých postojov, zážitkov a názorov, prežívania, bez snahy zapáčiť sa. Výsledok je autentický, typický pre jednotlivca, ktorý ho vytvoril.

Ide o zážitkovú, neverbálnu a uvoľňujúcu formu terapie, kde nie sú potrebné žiadne umelecké skúsenosti či nadanie, nie je dôležité výsledné dielo.

Je vhodná pre všetkých.

Nehodnotí sa výsledok výtvarnej tvorby, dôležitý je celý proces, a tak je vhodná aj pre tých, ktorým strach či zábrany vytvárajú bariéry, že tvoriť nevedia.

Vždy ide o vnútornú výpoveď človeka a teda nič nie je pekné alebo škaredé, dobré či zlé.

Každé jedno dielo má svoju výpovednú hodnotu a zmysel.

Využíva rôzne formy umenia ako spôsob komunikácie.

 

Cieľom je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, rôznych vnútorných psychických procesov a vzťahov, ktoré nie vždy dokáže uchopiť a vyjadriť slovne.

Prostredníctvom individuálnych či skupinových stretnutí v tvorbe je človeku umožnené spoznať vlastný potenciál, zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie, umenie pre zdravie tak môže byť veľmi účinné ako podpora v raste osobnosti.

 

Umenie pre zdravie rozvíja kreativitu, pomáha rozvoju našej osobnosti,

lepšiemu prežívaniu, chápaniu seba a života.

 

Zároveň umožňuje porozumieť svojim vnútorným obrazom, ktoré sa dostávajú von z podvedomia neverbálnym spôsobom.

Umenie pre zdravie môže byť individuálne, skupinové, partnerské,

rodinné alebo môže byť využívané i v rámci teambuildingových aktivít.

Z mojej vlastnej skúsenosti a z praxe viem, že umenie pre zdravie je úžasný nástroj i pre zdravých ľudí, ktorí si jednoducho nevedia nájsť odpovede na rôzne otázky, či nevedia čosi v živote pochopiť alebo uchopiť verbálne. Cez umenie a svoju jedinečnú tvorbu sa im môžu doslova a do písmena otvoriť dvere k svojmu prežívaniu a pochopeniu seba samého.

Je to výborný prostriedok i pre každodenný život, dnes príliš naplnený a veľmi rýchly. Počas výtvarného tvorenia sa človeku prinavracia pocit pre prítomnosť a aktuálne prežívanie v nej, ktoré môže byť zároveň spojené s radosťou.

Zasahuje do všetkých oblastí prežívania na úrovni tela, mysle a duše.

 • je cestou sebapoznávania a sebarozvoja

 • rieši psychické problémy pri menopauze a strate zmyslu života

 • je podpora v krízových obdobiach / strata zamestnania, blízkej osoby... /

 • podpora pri psychickej nerovnováhe

 • v zložitých a stresových životných situáciách

 • vhodné pri pocitoch smútku, úzkosti, depresie

 • otvára priestor pre realistický pohľad

 • vytvára a učí nás optimistickému premýšľaniu

 • vhodné pri riešení partnerských problémov a problémov dospievajúcich

 • vo veľkej miere rozvíja kreativitu

 • podporuje spontánnosť

 • učí nás zodpovednosti za vlastný život

 • je zábavné a radostné

 • pri skupinovom umení pre zdravie vzniká jeden celok, nové podnety, obohacujúce rozhovory, radosť zo spoločného tvorenia a zo života.

Využívam umenie pre zdravie ako metódu, ktorá môže byť nápomocná pri rôznych problémoch, napr. partnerských či sociálnych, vzťahových, nezvládnutých či potláčaných emóciách, strachoch, syndróm vyhorenia a pod.

 

V jednoduchosti povedané všade tam, kde nám naše emócie, zmýšľanie a konanie bránia vo vlastnej prosperite        a celistvosti. Všade tam, kde je potrebné odkryť, pochopiť a uchopiť čo sa mi deje, prečo sa mi to deje a čo s tým môžem urobiť, aby som sa cítil/a v súlade so sebou.

V prípade záujmu je možné realizovať workshop aj pre malé uzavreté skupiny,
resp. jednotlivcov aj vo vašich priestoroch, prosím kontaktujte ma.

Láska je jeho svetlo a tma, ktorých koniec nevidí... Človek sa môže pokúsiť pomenovať lásku, zasypať ju všetkými menami na svoj príkaz, a aj tak sa bude zapájať do nekonečných sebaklamov. Ak má zrnko múdrosti, zloží ruky     a neznáme pomenuje neznámejším, ignotum per ignotius – teda Božím menom. Toto je priznanie jeho podriadenosti, jeho nedokonalosti a jeho závislosti; no zároveň svedectvo o jeho slobode vybrať si medzi pravdou     a omylom. “

C.C. Jung

bottom of page